Home O nama Organizacija

Organizacija

Organi preduzeća su:

  1. Nadzorni odbor
  2. Direktor

Nadzorni odbor i direktor čine upravu preduzeća.

Nadzorni odbor  

    Milan Radovanović - predsednik
    Dragan Karajović - član
    Biljana Sibinović - predstavnik zaposlenih


Direktor
Dragi Marković dipl.ecc

 

Osnovni akt koji definiše nadležnosti organa, unutrašnju organizaciju i uređenje odnosa u preduzeću jeste Statut preduzeća. Pored Statuta, preduzeće je donelo i druge zakonom i posebnim propisima predviđene autonomne opšte akte, koji propisuju detaljno uređenje posebnih obaveza i odnosa unutar preduzeća.

Unutrašnja organizacija preduzeća je određena prirodom različitih delatnosti koje ono obavlja, te u preduzeću postoje sektori i službe zadužene za obavljanje pojedinih poslova.

                                Organizacija