Javna licitacija

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

„Пословни центар Крушевац“ЈП расписује:

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

За издавање пословног простора у Крушевцу у виђеном стању, на период од 3-4 године и то:

  1. 1.Локал површине 40м² у улици Душановој (Драгомира Гајића 3) у Крушевцу, по почетној цени од 1.030,00 динара по квадратном метру, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за уплату 41.200,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 2.000,00 динара.
  2. 2.Локал површине 20м² у улици Душановој (Драгомира Гајића 5) у Крушевцу, по почетној цени од 1.030,00 динара по квадратном метру, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за уплату 20.600,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 1.000,00 динара.
  3. 3.Локал површине 30,20м² у улици Југ Богдановој 12 у Крушевцу, по почетној цени од 600,00 динара по квадратном метру, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за уплату 18.120,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 1.000,00 динара.
  4. 4.Локал површине 22,10м² у улици Југ Богдановој 18 у Крушевцу, по почетној цени од 600,00 динара по квадратном метру, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за упалту 13.260,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 1.000,00 динара.
  5. 5.Локал површине 23,11м² у улици Цара Лазара 61 у Крушевцу, по почетној цени од 600,00 динара нпо квадратном метру, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за уплату 13.866,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 1.000,00 динара.
  6. 6.Локал површине 22,90м² у улици Цара Лазара 78 у Крушевцу, по почетној цени од 600,00 динара по квадратном метру, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за уплату 13.740,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 1.000,00 динара.
  7. 7.Пословни простор – јавну површину од 5,00м² са постављеном покретном тезгом са изгледом стилизованог аутомобила на тротоару са десне стране Видовданске улице ( страна до коловоза). Објекти су опремљени осветљењем без интегрисаног извора енергије, те су намењени излагању и продаји робе, сладоледа, кокица, кремова, освежавајућих безалкохолних пића, крофни, палачинки и сл. Објекти нису опремљени доводом електричне енергије, те је обавеза закупца да сам обезбеди снабдевање струјом потребном за делатност коју обавља. Овим Јавним позивом издају се две позиције постављених објеката. Почетна НЕТО месечна закупнина и гарантни износ за уплату је 11.250,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 1.000,00 динара.

 

Јавна лицитација одржаће се дана 25.06.2021. године са почетком у 11:00 часова у просторијама предизећа у Дому синдиката II спрат. Уколико прва лицитација не успе, одржаће се друга дана 02.07.2021. године са почетком у 11:00 часова.

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која имају регистровану делатност код Агенције за привредне регистре, а учесници на лицитацији обавезни су да Комисији на увид доставе Решење о регистрацији делатности у оргиналу или овереном препису, као доказ о уплати гарантног износа. Гарантни износ се може уплатити са рачуна пословне банке на текући рачун „Пословног центра“ број 160-7025-50 или готовински на благајни предузећа до почетка лицитације. Уколико лицитанта на лицитацији заступа лице које није власник радње, односно директор привредног друштва, обавезно је да приложи уредно оверено пуномоћје за заступање на лицитацији.

Лицитантима који не излицитирају пословни простор који су положили готовински гарантни износ исти ће бити враћен на самој лицитацији. Лицитантима који су гарантни износ уплатили преко рачуна, исти ће бити враћен уплатом на рачун у року од 5 дана од дана лицитације.

Лицитант који излицитира пословни простор обавезан је да на лицу места исплати целокупан излицитирани износ са обрачунатим ПДВ. Уколико то не учини, лицитација се наставља учешћем осталих присутних лицитаната.

Приликом закључења уговора лицитант је обавезан да као инструмент обезбеђења плаћања положи 3 бланко менице и једну личну меницу чију исплату гарантује стално запослени жирант, или положи банкарску гаранцију на износ од 36 бруто закупнина у корист закуподавца. Уколико локал излицитирају предузетници страни држављани, односно привредно друштво чији су оснивачи страни држављани, обавезно је да пре закључења уговора положи депозит у висини 3 месечне бруто закупнине, које ће се закупцу вратити по престанку закупа у номиналном износу.

Ближе информације могу се прибавити на телефон 037/438-900 или лично у просторијама предузећа. Особа за контакт је Ивана Лукановић.

 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ Крушевац ЈП