Javna licitacija

 ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" Крушевац организује:

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

 

 

За издавање пословног простора – локала у улици Цара Лазара 80 у Крушевцу површине 20 м2 пословног и 83 м2 магацинског простора, по почетној цени од 600,00 динара по квадратном метру за пословни и 300,00 динара по м2 за магацински простор, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за уплату 36.900,00 динара. Најмањи износ („корак“) за подизање лицитације је 1.000,00 динара. Закупац који излицитира простор узима у закуп локал у виђеном стању. Закупац је у обавези да сосптвеним средствима, без признавања улагања изврши адаптацију локала и прилагоди потребама делатности коју ће обављати. Учешћем на лицитацији лицитант прихвата у целости услове предвиђене овим огласом.

       Јавна лицитација одржаће се дана 13.07.2018. године са почетком у 11,00 часова у просторијама предузећа – Дом синдиката II спрат. Уколико прва лицитација на успе, одржаће се друга дана 20.07.2018. године са почетком у 11,00 часова.

       Право учешћа на лицитацији имају предузетници и привредна друштва који имају регистровану занатску делатност код Агенције за привредне регистре, а учесник презентира Комисији на увид решење у оригиналу или овереном препису, као и доказ о уплати гаратног износа.Уколико лицитанта заступа друго лице, исто мора приложити Комисији за спровођење лицитације оверено пуномоћје за заступање. Гарантни износ се може уплатити на рачун 160-7025-50, односно полагањем готовинског депозита Комисији за спровођење лицитације. Лицитант који излицитира пословни простор обавезан је да на лицу места исплати излицитирани износ са обрачунатим ПДВ. Осталим лицитантима се уплаћени депозит враћа на лицу места, односно у року од 3 дана уплатом на текући рачун (за лицитанте који су уплатили безготовински).

         Лицитант који излицитира пословни простор обавезан је да пре закључења уговора о закупу положи три бланко менице радње (привредног друштва) и личну меницу чију исплату гарантује стално запослени жирант, или положи банкарску гаранцију на износ од 36 месечних бруто закупнина у корист закуподавца. Уколико место излицитира радња или привредно друштво чији су оснивачи страни држављани, обавезни су да положе депозит у висини 3 месечне бруто закупнине који се полагачу враћа по престанку закупа у номиналном износу.

       Ближе информације могу се прибавити на телефон 438 900 или лично у просторијама предузећа. Оглашени пословни простор се може разгледати радним даном од 08-14,00. Особа за контакт је Ивана Лукановић.